SZKOŁA PROWADZI CAŁOROCZNY NABÓR UCZNIÓW   


>>HISTORIA OŚRODKA<<

        

Dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach tworzyli ludzie, których pasja, zaangażowanie i praca złożyły się na klimat, atmosferę i wygląd placówki. Wielu wspaniałych pedagogów przepracowało tutaj swoje lata, aby móc przejść na zasłużoną emeryturę. Tu również swoją cząstkę życia pozostawili zasłużeni pracownicy administracji i obsługi. Niektórzy odeszli od nas na zawsze, pozostawiając po sobie pamięć i wspomnienie. Wszyscy Oni
i my tworzymy wciąż żywą historię naszej placówki, której atmosferę oddać jest niezwykle trudno. Nauczyciele, którzy tu pracowali
i pracują to ludzie pełni poświęcenia i zapału, z wielką cierpliwością stawiają czoła najróżniejszym przeciwnościom.

        

        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach  powstał    na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania
w Tarnobrzegu z dnia 8 czerwca 1981roku. Postanowienie to zaczęło obowiązywać od dnia 1 września tego samego roku. W budynku dotychczasowego Państwowego Domu Dziecka w Niemienicach zaczął funkcjonować Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 1984 roku zmieniono nazwę Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
        Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach zlokalizowany został, w budynku dawnego Domu Dziecka. Pomieszczenia Ośrodka były
w przyzwoitym stanie i umożliwiały nauczanie i wychowanie dzieci w odpowiednich warunkach.
        Począwszy od 1981 aż do 1987 roku placówka zajmowała trzy sale lekcyjne
o łącznej powierzchni 79m?, boisko szkolne, dwie swietlice i działkę szkolną.
         W 1986 roku przeprowadzono remont urządzeń wodno - kanalizacyjnych
i sanitarnych budynku. W roku szkolnym 1994/95 przygotowano nową salę lekcyjną. Na czwartą klasopracownię zaadoptowano byłą pracownię krawiecką, a ta została przeniesiona do innego pomieszczenia. W lipcu i sierpniu 1995 roku przeprowadzono remont budynku. Prace dotyczyły głównie górnego korytarza i pracowni gospodarczej, jak również sali rechabilitacyjno - sportowej. W ciągu ostatnich lat dokonano licznych remontów i zmordenizowano placówkę. Odmalowano zewnętrzną elewację budynku, na stołówce i na dolnym korytarzu położono terakote. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz pozyskaniu sponsorów zmieniono pokrycie dachu, została wymieniona cała instalacja elektryczna, wymieniono system ogrzewania na gazowy, wybudowano ekologiczną oczyszczalnię ścieków, dokonano generalnego remontu łazienek, kuchni, jadalni. Sala rehabilitacyjno - sportowa zostala unowocześniona nowymi urzadzeniami do ćwiczeń. .

Obecnie nasi wychowankowie mają do dyspozycji:


 pięc klas lekcyjnych,
 dobrze wyposażoną pracownię gospodarstwa domowego,
 salę rehabilitacyjo - sportową,
 salę polisensoryczną,
 klasopracownię wyposażoną w pomoce dydaktyczne do pracy metodą    Marii Montessori,
 świetlicę,
 stołówkę,
 zieloną salę sportową,
 dziewięć sypialń,
 dwie łazienki dostosowane do potrzeb wychowanków    niepełnosprawnych
  salę wczesnego wspomagania,
 park, ogród i działkę warzywną.

         Kadra pedagogiczna naszego Ośrodka to wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Przez całe wieki literatura pedagogiczna kreśliła "ideał nauczyciela", zastanawiając się nad pytaniem jak powinien być przygotowany i co powinno charakteryzować  wzorowego  nauczyciela,
a różnorodne regulatywy szkolne i wychowawcze okreslały, jakim zadaniom oraz obowiązkom powinien nauczyciel umieć sprostać. Maria Grzegorzewska podkreslała często, że pracując z osobami niepełnosprawnymi, pedagog specjalny musi mieć bogatą osobowość, gdyż tylko ten, kto sam posiada dużo, może również dać wiele innym.
        Taka osobowość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym była bardzo potrzebna, gdyż młodzi nauczyciele podejmujący pracę w 1981 roku nie posiadali odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
         W pierwszym roku działalnosci szkoly, tj. 1981/82 pracowali: Teresa Bełczowska, Teresa Murzyn, Halina Chlebna, Jan Murzyn. Nauczyciele stopniowo uzupełniali swoje kwalifikacje podnosząc w ten sposób jakość pracy w placówce.
        Kadra pracująca w internacie to: rok szkolny 1981/82 - Elżbieta Tobiasz obecnie Firmanty, Małgorzata Tomala, Teresa Szkutnik, Danuta Dulna, Miroslaw Kuchniak, Liliana Ramus, Jolanta Grzesik. Od roku szkolnego 1983/84 dołączyła do kadry pani Irena Zelaszczyk
        W kolejnych latach do grona wychowawców dołączyli Lidia Firmanta obecnie Bełczowska, Cezary Goszczynski, Barbara Baljon, Bożena Pierścińska obecnie Tomtas, a w roku szkolnym 1985/86 do gona pedagogicznego dołączyła nasza obecna pani wicedyrektor Anna Lech obecnie Kuchniak, a w roku 88/89 pani Bożena Podczasi i Janina Małecka obecnie Kaczmarska.
        Pierwsi pracownicy administracyjni w roku szkolnym 81/82 to: Stefan Firmanty - główny ksiegowy, starszy referent - Bożena Chodorek, magazynier - Danuta Żurek
i intendentka - Irena Bełczowska.
         Do pracowników obsługi należeli: konserwator Mirosław Żelaszczyk,
a w późniejszych latach zastapił go Roman Bełczowski, kierowca Andrzej Chlebny, ogrodnik Stefan Gruszka, palacze: Andrzej Serafin, Marek Gruszka i Marian Chodorek obecny kierowca, praczka - Stanislawa Żelazowska, Maria Stępień, krawcowa Anna Leszczyńska, kucharki - Genowefa Żelazowska, Kazimiera Kowalska, Michalina Serafin, Miroslawa Waga, sprzataczka - Ewa Sitarska, później zastapiła ją Ewa Wójcik oraz opiekunki nocne dla dzieci - Zofia Gruszka, Henryka Firmanta, Elżbieta Gruszka.
       Całym tym zespoLem kierował przez 20 lat (1981 - 2001) dyrektor Jan Murzyn. Od roku szkolnego 2001/2002 dyrektorem placówki była pani Elżbieta Firmanty, a obecnie funkcję tę pełni pani Bożena Chodorek.
        Od 1 września 1999 roku organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Opatowie, a nadzór sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty
w Kielcach.
         Z dniem 1 września 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu Opatowskiego zostało utworzone Gimnazjum Specjalne, a w 2000 roku powstała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W ramach Ośrodka obecnie funkcjonuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy oraz internat. Ośrodek jest placówką koedukacyjną, w której przebywają wychowankowie w wieku od 6 do 24 lat z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


         Funkcjonowanie SOSW w Niemienicach opiera się na humanistycznych
i uniwersalnych wartościach odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny z uwzględnieniem zasad pedagogiki, przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Wychowanie w naszej placówce ma na celu ukształtowanie młodego człowieka, któremu nie są obojętne wartości takie jak miłość, dobroć, wolność oraz szacunek do drugiej osoby. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli ludźmi radzącymi sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.
         W celu ujednolicenia oddziaływań zmierzających do optymalnego rozwoju dziecka współpracujemy z rodzicami. Tworzymy atmosferę przyjazną     wychowankom,     sprzyjającą     zdobywaniu      wiedzy
i umiejętności. Dbamy, by nasza placówka była bezpieczna i zdrowa, stwarzamy umiejętności rozwijania indywidualnych zainteresowań, kształtujemy umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego.
        Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna wykorzystuje
w swojej pracy nowoczesne i aktywizujące uczniów metody pedagogiczne, które podnoszą efekty pracy z dzieckiem.
        W placówce działa Drużyna Nieprzetartego Szlaku, sekcja Olimpiad Specjalnych "Tramp", zespół wokalno-taneczny "Big Voice".
        W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są koła zainteresowań: gospodarcze, plastyczne, muzyczne, artystyczne, sportowe, PCK. Uczniowie redagują także własny miesięcznik pod nazwą "Gagatek".
         Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy na różnorodnych festiwalach piosenki, przeglądach twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych, recytatorskich,
w zawodach sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych oraz imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych na terenie województwa.

        Uczniowie SOSW w Niemienicach cyklicznie biorą udział
w następujących imprezach i zawodach sportowych:


Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Sielpi;
Spotkanie Artystyczne Osób Niepełnosprawnych "Z muzyką przez życie"
     w Ćmielowie;
Przegląd Twórczości Artystycznej "W krainie uśmiechu"
     w Jędrzejowie;
Wojewódzki Przegląd Recytatorski Dzieci i Młodzieży
     o Specjalnych Wymaganiach Edukacyjnych w Kielcach;
Spotkanie artystyczne "Śpiewam i tańczę" w WDK w Kielcach;
Festiwal Piosenki w Skarżysku-Kamiennej;
Przegląd Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych "Śpiewajmy Panu Alleluja"
     w Ostrowcu i Sandomierzu;
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
     w Ożarowie;
Impreza integracyjna "Dzieci - dzieciom" organizowana przez Kuratorium Oświaty      i Wychowania w Kielcach i Ośrodek Rehabilitacyjny w Czarnieckiej Górze;
Międzyszkolny Turniej Tańca w Sadowiu;
Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych
     w Koninie;
Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego - Sadowie-Niemienice;
Świętokrzyski Mityng Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce
     w Kielcach;
Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zunifikowanych
     w Jędrzejowie;
Świętokrzyski Turniej Koszykówki OS w Jędrzejowie;
Świętokrzyski Mityng OS w Badmintonie i Gimnastyce
     w Suchedniowie.
        Od 20 lat w placówce działa sekcja Olimpiad Specjalnych "Tramp". Nasi sportowcy biorą corocznie udział w letnich i zimowych turnusach rehabilitacyjnych
i obozach sportowych w Zakopanem. Uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych, doskonaląc swoje umiejętności w różnych dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, badminton, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna, narciarstwo biegowe, trójbój siłowy, kolarstwo. Efekty swojej pracy prezentują na zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet światowym.
        Nasza placówka utrzymuje stały kontakt z ośrodkami szkolno-wychowawczymi oraz szkołami podstawowymi w Opatowie, Biskupicach, Sadowiu, Ostrowcu Św.
i Strzyżowicach, a także Gimnazjum w Mominie i Liceum Ogólnokształcącym
w Opatowie. Wychowankowie naszej placówki biorą udział w licznych konkursach plastycznych na szczeblu powiatu i województwa.
        Corocznie wychowankowie ośrodka przygotowują stroiki świąteczne wystawiane w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie. Szkolny kalendarz imprez kulturalnych jest również bardzo bogaty.

         Na stałe zostały przyjęte imprezy, takie jak:


Dzień Chłopaka;
Sprzątanie Świata;
Dzień Edukacji Narodowej;
Dzień Pieczonego Ziemniaka;
Święto Niepodległości;
Andrzejki;
Mikołajki;
Wigilia Bożego Narodzenia;
Choinka Noworoczna;
Dzień Kobiet;
Pierwszy Dzień Wiosny;
Światowy Dzień Ziemi;
Dzień Wiosny w Europie;
Światowy Dzień Zdrowia;
Dzień Matki i Dziecka;
Uroczyste zakończenie roku szkolnego;

Wszystkie starania czynią naszą placówkę przyjazną i atrakcyjną dla naszych wychowanków. Stwarzają warunki, aby uczniowie odnosili sukcesy i odczuwali radość i zadowolenie z siebie i swoich osiągnięć.

© SOSW NIEMIENICE