.

"Każde dziecko jest inne i można je porównać do nasionka...i jak każda roślina przechodzi podobne etapy rozwoju: kiełkuje, puszcza pędy, ukorzenia się i kwitnie. Robią to jednak w różnym tempie, niektóre wcześniej, inne później, a od nas, jako od dobrych ogrodników wymaga się, żeby zrozumieć indywidualne zachowania i procesy rozwoju każdego z nich."
Maria Montessori

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

        Od września 2012 roku w naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to zajęcia z zakresu rewalidacji, logopedii, oraz rehabilitacji ruchowej, mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:
pedagog specjalny (oligofrenopedagog), psycholog, logopeda.
Dla każdego dziecka konstruowany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (dostosowany do potrzeb i możliwości), który w przyszłości pozwoli na osiągnięcie efektów umożliwiających podjęcie nauki szkolnej.

    

WCZESNE WSPOMAGANIE
może dotyczyć:

 • stymulacji rozwoju intelektualnego
 • rozwoju motorycznego
 • stymulacji polisensorycznej
 • rozwoju mowy i języka
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni
 • umiejętności samoobsługi
 • funkcnowania w środowisku rówieśniczym
Rodzicom oferujemy:
 • wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,
 • pomoc we właściwym organizowaniu najbliższego otoczenia dziecka,
 • porady na temat jego rozwoju,
 • zajęcia instruktażowe i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych,
 • pomoc w wyborze zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych,
 • kontakt z innymi rodzicami mającymi podobne problemy z dziećmi.
W pracy wykorzystujemy następujące metody:
 • Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill'ów
 • Integrację sensoryczną i polisensoryczną
 • Metodę Dobrego Startu
 • Metodę Marii Montesorii
 • Kinezjologię Edukacyjną P.Dennisona
 • Metody pedagogiki zabawy
 • Niedyrektywną terapię zabawową
 • Zabawy z wykorzystaniem materiałów nieustrukturalizowanych
 • Metody relaksacyjne
 • Metodę muzykoterapii
 • Metody stosowane w terapii logopedycznej
 • Metodę czytania globalnego
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Zabawy paluszkowe
 • Zabawy i gry komputerowe
 • Metodę malowania dziesięcioma palcami

    

    

W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PROWADZONA JEST:
TERAPIA PEDAGOGICZNA
obejmuje wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: percepcji wzrokowej i słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo - ruchowej, koncentracji uwagi i myślenia, sprawności manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętność komunikowania się dziecka poprzez różnego rodzaju zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchowe - słuchu fonemowego, fonetycznego i melodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające, bogacące zasób słów w słowniku biernym i czynnym, ćwiczenia rozwijające mowę spontaniczną, umiejętność wypowiadania się zadaniami.
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
obejmuje rozpoznanie możliwości psychofizycznych dzieci poprzez prowadzenie badań i działań diagnostycznych. Psycholog udziela rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci oraz poszerza wiedzę rodziców w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprzez organizację indywidualnych konsultacji i rozmów.
TERAPIA RUCHOWA
obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami w rozwoju ruchowym oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Terapia zawiera ćwiczenia: równoważne, koordynacyjne, normalizujące napięcie mięśniowe, relaksacyjne.

    

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka gdzie udzielimy szczegółowych informacji.
Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma swój czas...

    >

GALERIA ZDJĘĆ

© SOSW NIEMIENICE