PRZEDSZKOLE

            Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach przeznaczone jest dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1-go września 2014 roku. Przeznaczone jest ono dla dzieci od 3 - 6 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko pow. 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

    Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są dodatkowo indywidualnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Zadania Przedszkola
     Głównym celem pracy przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyposażenie wychowanków
w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające funkcjonować
w najbliższym środowisku na miarę swoich indywidualnych możliwości, a co za tym idzie przygotować do realizacji kolejnego etapu edukacyjnego.
     Codziennie pracujemy nad doskonaleniem umiejętności samoobsługowych oraz społecznych. Podczas zajęć dydaktycznych skupiamy się nad doskonaleniem kompetencji komunikacyjnych.
    Uwielbiamy muzykować i tańczyć, więc podczas naszych codziennych zajęć pojawiają się muzyczne akcenty. Znajdujemy także codziennie chwilę czasu na gimnastykowanie się. Rozwijamy również swoje umiejętności poznawcze: matematyczne, językowe, manualne oraz ćwiczymy percepcję wzrokową i słuchową, aby być gotowym do podjęcia nauki w szkole.

Programy pracy Przedszkola
     Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest nieodpłatna.
    Przed rozpoczęciem pracy zespół specjalistów sporządza diagnozę, na podstawie której powstaje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, a nauczyciele w oddziałach przedszkolnych sporządzają autorskie programy pracy z grupą.
    Dzieci objęte są wszechstronnym oddziaływaniem rewalidacyjnym w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej i terapii ruchowej usprawniającej motorykę małą i dużą.

Metody pracy
     W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody pracy:
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji(PCS, makaton, piktogramy)
 • Zabawy kierowanej i spontanicznej
 • Programy Aktywności i Komunikacji M.Ch. Knillów
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • "Poranny krąg"
 • Integracji Sensorycznej
 • Wielozmysłowego poznawania otaczającego świata
 • Pedagogika zabawy
 • Zabawy paluszkowe, wierszyki masażyki
  Ponadto praca przebiega według określonej struktury czasu, miejsca, przestrzeni.

    Specjaliści pracujący z dziećmi otaczają je szczególną troską
i oddziaływaniem terapeutycznym oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa.
    Zespół tworzą: oligofrenopedagog, pedagog terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda.
    Zajęcia rewalidacyjne z logopedii, integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej prowadzone są indywidualnie na zajęciach wczesnego wspomagania.

Baza
    Przedszkole dysponuje odpowiednio wyposażonymi salami, przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sala zabaw, sala korekcyjna, sala Doświadczania Świata, sala Integracji Sensorycznej, gabinetem logopedycznym oraz pedagogicznym. Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój.

    Nasze Przedszkole pomaga dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego na miarę indywidualnych możliwości, budowaniu więzi i relacji z osobami znaczącymi i najbliższą grupą,
w coraz większym osiąganiu samodzielności i autonomii.

   

   

   

   

   

   

   

   

   ;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

mgr Anna Stajniak

© SOSW NIEMIENICE